Przetwarzanie danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PACJENTÓW ST MEDICAL CLINIC SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ST MEDICAL CLINIC Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/26, 71-004 Szczecin, NIP 9552533791, REGON 38482906300000, KRS 0000813150.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta – w celu profilaktyki zdrowotnej, w tym w celu informowania o możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych, informowania o wydarzeniach prozdrowotnych, przesyłania materiałów edukacyjnych i zaproszeń na badania,
  • na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta – w celu diagnozy medycznej i leczenia, w tym w celu prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • na podstawie art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta – w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej (rejestracja, koordynacja wizyt, w tym wysyłanie przypomnień o wizytach, odbieranie i archiwizcja oświadczeń woli, utrzymanie systemu teleinformatycznego),
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w celu zapewniania ciągłości działania i bezpieczeństwa danych, obsługi zgłoszeń, serwisowania sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także w zakresie Państwa wizerunku – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, danych i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu tworzenia i publikacji materiałów informujących o udzielanych przez Administratora świadczeniach zdrowotnych i promocji zdrowia.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej. W przypadku wykonania badań obrazowych, odbiorcą danych będzie podmiot zarządzający serwerem dokumentacji obrazowej PACS. W razie konieczności dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami, odbiorcą danych będzie kancelaria prawna. W wypadku przekazania przez Państwa danych osobowych w korespondencji e-mail lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, odbiorcą danych będzie dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej. W wypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku – odbiorcą Państwa danych w zakresie wizerunku będzie potencjalny odbiorca informacji publicznej.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 5. Podanie danych osobowych w części w jakiej wynika z mocy prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest obligatoryjne. Brak podania danych osobowych będzie skutkował koniecznością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych.
 6. Podanie danych osobowych w części nie wynikającej z mocy prawa jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do: 
  • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
  • sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia danych, 
  • żądania usunięcia danych, z wyłączeniem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
  • przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Decyzje Administratora nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane nie są profilowane.