Polityka prywatności

Niniejsze polityki określają zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej ST Medical Clinic Sp. z o.o. (https://stmedical.clinic) i Fanpage ST Medical Clinic Sp. z o.o. na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spis treści:

 1. Polityka prywatności strony internetowej
 2. Polityka cookies
 3. Polityka Fanpage

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony, jest ST MEDICAL CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/26, 71-004 Szczecin, NIP 9552533791, REGON 38482906300000, KRS 0000813150.

Wszelkie pytania i żądania zwiazane z ochroną danych osobowych kierować należy pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub na adres e-mail: [email protected]

Jakie dane są przetwarzane?

W zwiazku z korzystaniem ze strony internetowej, przetwarzane są dane: 

 1. udostępnione przez Użytkownika dobrowolnie – w treści formularza kontaktowego,
 2. rejestrowane automatycznie, zawarte w plikach cookies – więcej o zasadach przetwarzania danych zbieranych automatycznie w części Polityka cookies. 

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Dane udostępnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są: 

 1. w celu profilaktyki zdrowotnej polegającej na informowaniu o możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego (art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta),
 2. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami/ usługami opieki zdrowotnej, poprzez rejestrację i koordynację wizyt (art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).
 3. na postawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu działalności marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komu udostępniane są dane?

W związku z korzystaniem przez Administratora z zewnętrznego dostawcy usług hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, podmiotem przetwarzającym dane związane z użytkowaniem strony będzie dostawca usług hostingu.

W razie skorzystania z umieszczonego na stronie odnośnika do Fanpage w portalach społecznościowych, dane Użytkownika związane z krzystaniem z wymienionych portali mogą zostać udostępnione ich użytkownikom, a także przekazane przez portale podmiotom trzecim, także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych w zwiazku z korzystaniem z Fanpage w części Polityka Fanpage.

Jak długo przechowywane są dane?

Dane przechowywane są do czasu przedawnienia się potencjalnych roszczeń Użytkownika związanych ze skierowanym do Administratora pytaniem i udzieloną odpowiedzią.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi?

Udostępniając dane, Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. 

Aby skorzystać z przysługujących praw, skontaktować się należy z Administratorem pisemnie na adres korespondencyjny lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected]


Czy przetwarzanie podlega kontroli organu nadzorczego?

W razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, prócz możliwości skontaktowania się Administratorem, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie danych

Decyzje Administratora co do przetwarzania danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane Użytkowników nie są profilowane. 

POLITYKA COOKIES

Kto jest Administratorem danych?

Podmiotem umieszczającym na urządzeniach Użytkownika pliki cookies i Administratorem danych osobowych z nich pochodzących, jest ST MEDICAL CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/26, 71-004 Szczecin, NIP 9552533791, REGON 38482906300000, KRS 0000813150.

Wszelkie pytania i żądania zwiazane z ochroną danych osobowych kierować należy pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub na adres e-mail: [email protected]

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie), przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki zawierają oznaczenie strony z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu Użytkownika i unikalny numer.

Do czego służą pliki cookies?

Pliki cookies pozwalają na wygodniejsze korzystanie ze strony, m. in. przez  dostosowanie jej zawartości do ustawień wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia. Pliki mogą także służyć do tworzenia statystyk korzystania ze strony, pozwalających na jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników.

Jakie rodzaje plików cookies są stosowane?

W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z dostępnych na stronie usług,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pozwalające na wykrywanie nadużyć,
 • wydajnościowe pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie stosowanych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie strony do jego preferencji,
 • statystyczne pliki cookies – pozwalające na prowadzenie statystyk korzystania ze strony,
 • reklamowe pliki cookies – pozwalające na dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań.

Czy możliwe jest wyłączenie stosowania plików cookies?

W większości przypadków, przeglądarki internetowe automatycznie dopuszczają przechowywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookies. W każdym czasie, Użytkownik może zmienić te domyślne ustawienia, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plikow cookies w przeglądarce lub być każdorazowo informowanym o umieszczeniu na urządzeniu plików cookies. Szczegółowe sposoby regulowania dostępu plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Czy możliwe jest korzystanie ze strony bez plików cookies?

Korzystnie ze strony z ograniczonym stosowaniem plików cookies może utrudnić lub częściowo uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

POLITYKA FANPAGE

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem części danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Fanpage ST Medical Clinic Sp. z o.o. na portalach Facebook i Instagram, jest ST MEDICAL CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/26, 71-004 Szczecin, NIP 9552533791, REGON 38482906300000, KRS 0000813150.

Wszelkie pytania i żądania zwiazane z ochroną danych osobowych kierować należy pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub na adres e-mail: [email protected]

Administratorem danych związanych z korzystaniem z wymienionych portali społecznościowych  jest także właściciel portali, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy o korzystanie z portalu.

Czyje dane są przetwarzane?

W związku z prowadzeniem Fanpage na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, Administrator przetwarza dane osób które w szczególności: subskrybują Fanpage poprzez kliknięcie ikon „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz na Fanpage, polubiły przez kliknięcie ikony „Lubię to”, udostępniły lub skomentowały jakąkolwiek treść lub aktywność na Fanpage, wysłały do Administratora wiadomość prywatną przy pomocy narzędzi komunikacyjnych dostarczanych przez portale społecznościowe.

Jakie dane są przetwarzane?

Z uwagi na zasady korzystania z portali społecznościowych, przetwarzane są co najmniej: imię, nazwisko, identyfikator i zdjęcie profilowe Użytkownika. Przetwarzane będą także pozostałe dane udostepniane Administratorowi przez Użytkownika. 

Na jakiej podstawie przetwarzane są dane?

Dane udostępnione przez Użytkownika przetwarzane są: 

 1. na postawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu Fanpage na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, na zasadach określonych przez te portale, także w celu prowadzenia przy pomocy portalu działalności marketingowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 2. w celu profilaktyki zdrowotnej polegającej na informowaniu o możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego (art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta),
 3. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i zarządzania systemami/ usługami opieki zdrowotnej, poprzez rejestrację i koordynację wizyt (art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej  oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta).

Komu udostępniane są dane?

Dostęp do danych związanych z korzystaniem z portali społecznościowych ma właściciel portali. W związku z tym, dane przekazane mogą zostać podmiotom trzecim spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Wszelkie przypadki przekazywania danych osobowych poza EOG muszą spełniać określone wymogi prawne. Facebook, Inc. posiada certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności.

W związku z korzystaniem z portali społecznościowych, udostępnione dane nie będą anonimowe a dostęp do nich będą mieli użytkownicy portalu z którego Użytkownik korzysta.

Jak długo przechowywane są dane?

W przypadku danych udostępnionych przez Użytkownika w zwiazku z korzystaniem z portali społecznościowych, dane przetwarzane są zwykle do czasu zakończenia obserwowania przez Użytkownika danego Fanpage. Dane przechowywane mogą być także do chwili realizacji celu dla którego zostaną udostępnione, ewentualnie – do czasu przedawnienia się potencjalnych roszczeń Użytkownika związanych z tym celem.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi?

Udostępniając dane, Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. 

Aby skorzystać z przysługujących praw, skontaktować się należy z Administratorem pisemnie na adres korespondencyjny lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected]


Czy przetwarzanie podlega kontroli organu nadzorczego?

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prócz możliwości skontaktowania się Administratorem, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.